เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท – ป.เอก

Informative-Illustrated

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท - ป.เอก - ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย Health, Environment, and Safety (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) - รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid เรียนได้ทั้งแบบ Onsite และ Online รองรับการศึกษาต่อทั้งผู้สนใจที่เป็นนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีงานประจำทำ ในหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ทั้งรัฐ เอกชน NGO ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศ - สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่มีสอบข้อเขียน - สามารถพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์จากโจทย์วิจัยในงานประจำที่ทำหรือที่สนใจ โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากสาขาเป็นที่ปรึกษา - ระบบการเรียนแบบทวิภาค - มีทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพและเรียนเต็มเวลา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://entry.wu.ac.th/graduate/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2565 กำหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 วันที่ 3 มกราคม 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sph.wu.ac.th/ หรือโทร 075-6-72703, 72750