เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท – ป.เอก (รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid เรียนได้ทั้งแบบ Onsite และ Online)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท - ป.เอก (รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid เรียนได้ทั้งแบบ Onsite และ Online) • --- ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย Health, Environment, and Safety (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) • --- รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid เรียนได้ทั้งแบบ Onsite และ Online รองรับการศึกษาต่อทั้งผู้สนใจที่เป็นนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีงานประจำทำ ในหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ทั้งรัฐ เอกชน NGO ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศ • --- สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่มีสอบข้อเขียน • --- สามารถพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์จากโจทย์วิจัยในงานประจำที่ทำหรือที่สนใจ โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากสาขาเป็นที่ปรึกษา • --- ระบบการเรียนแบบทวิภาค • --- มีทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพและเรียนเต็มเวลา ............. รับเกรดเฉลี่ยจบปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานตีพิมพ์ รับวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเวปไซต์ด้านล่าง ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาทุกคนสามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ PhD ไม่เกิน 100,000 บาท Master ไม่เกิน 50,000 บาท รับสมัครออนไล์ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565 https://entry.wu.ac.th/graduate/ เปิดเรียน 15 สิงหาคม 2565

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์