รับสมัครนักศึกษา ป.โท – ป.เอก สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

รับสมัครนักศึกษา ป.โท - ป.เอก สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 1. ผู้ที่ยังไม่มีงานทำ มีทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพและเรียนเต็มเวลา 2. ผู้ที่มีงานประจำ มีระบบการเรียนแบบ Hybrid สามารถเรียนได้ทั้งแบบ Onsite และ Online มีแผนการศึกษา Research program (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ------ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาทุกคนสามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ PhD ไม่เกิน 100,000 บาท Master ไม่เกิน 50,000 บาท ----- รับเกรดเฉลี่ยจบปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานตีพิมพ์ รับวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รับสมัครออนไล์ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565 https://entry.wu.ac.th/graduate/ เปิดเรียน 15 สิงหาคม 2565

ต่อ ป.เอก