ภาพกิจกรรม “โปรแกรมโรงเรียนนานาชาติฯ รอบรู้เรียนรู้อยู่กับโควิด”

คืนข้อมูล 3

ภาพกิจกรรม “โปรแกรมโรงเรียนนานาชาติฯ รอบรู้เรียนรู้อยู่กับโควิด” ภายใต้ชื่อโครงการ “โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน ปลายต่อการระบาดของโรค COVID – 19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน”ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 – 15.30 น.
#PHWU
#PHGrowth