ภาพการดำเนินงานวิจัยและคืนข้อมูลในโครงการ “โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน”

ภาพการดำเนินงานวิจัยและคืนข้อมูลในโครงการ "โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน" ซึ่งมีหัวหน้าโครงการโดยอาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมผู้วิจัยได้พบปะผู้บริหารและหารือแนวทางการเก็บข้อมูลวิจัยในระยะที่ 2 พร้อมมอบชุดตรวจโควิด-19 (ATK) ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอนุบาลชุมพร และโรงเรียนอนุบาลระนอง ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 #PHWU #PHGrowth 😀

คืนข้อมูล