ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ นักศึกษาระดับปริญญาเอกคนแรกของหลักสูตรที่ได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, นางสาวปานชนม์, โชคประสิทธิ์,