ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หัวข้อ : ภาวะสุขภาพและสภาพการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอโดย นางสาวบุศราวดี แสงสุวรรณ เวลา 13.00-15.00 น.