ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หัวข้อ : การศึกษากระบวนการจัดตั้งและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอโดย นายอารีฟ เจะเซ็ง เวลา 09.00-11.00 น.