ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเกศศิริ สมาพงศ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเกศศิริ สมาพงศ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพและการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบคัดกรองในพนักงานแปรรูปไม้ยางพารา