ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวชญานิศ ชมบุญ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวชญานิศ ชมบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของบุคลากรสาธารณสุข ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี