สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอดิศักดิ์ ทองรุ้ง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.วรพจน พรหมสัตยพรต อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอดิศักดิ์ ทองรุง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในหัวขอ “ความพรอมและสมรรถนะดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ ทางหลักสูตรขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอดิศักดิ์ ทองรุ้ง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต