สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวขนิษฐา ยอดไทร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวขนิษฐา ยอดไทร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในหัวข้อ“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสโลหะหนักของผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์” ในรูปแบบออนไลน์ ทางหลักสูตรขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้