ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยการสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยการสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยการสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

1.  คุณสมบัติและผู้มีสิทธิ์รับทุน

 (1) เป็นบุคคลทั่วไปทุกสัญชาติ

 (2) เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 (3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้อง

ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า สำหรับกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือเทียบเท่า ต้องมีบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และมีดัชนีคุณภาพไม่ต่ำกว่าควอไทล์ที่ 4 (Q4)

 (4) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่าตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2562 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบ

 (5) เป็นนักศึกษาสามัญหรือนักศึกษาสามัญแบบมีเงื่อนไข สามารถศึกษาและวิจัยได้เต็มเวลา   ทั้งนี้ กรณีทำงานประจำต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาจากต้นสังกัด ก่อนวันทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 (6) ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว

** หมายเหตุ : สำหรับผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ (4) สำหรับปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 กล่าวคือ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายใน 2 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกเข้า Click : รายละเอียดการผ่อนผันเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการสมัคร คัดเลือกผู้สนใจเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจำปีการศึกษา 2564 คลิ๊ก

ใบสมัคร คลิ๊ก

https://drive.google.com/file/d/1z1JoTDvrNLm4yPzxvUOk8a-thQbFNZwx/view

Edit