ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การดำเนินการจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การดำเนินการจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การดำเนินการจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจัดการฝึกอบรม ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. วิทยากร โดย คุณกัญพัชร์ คุ้มญาติ ผู้ชำนาญการด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ ZOOM ตาม Link : https://wu-ac-th.zoom.us/j/3889732334 Meeting ID 388 973 2334

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การดำเนินการจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม