กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
‘กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องท่าศาลาภิรมย์ อาคารวิชาการ 8’