ประกาศสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอย้ายหลักสูตร ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอย้ายหลักสูตร ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์