คณจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยเฉพาะการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย โดยมีการหารือถึงกลยุทธ์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิและการสนับสนุนโครงการสุขภาพในชุมชนอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ คณาจารย์ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่ท่องเที่ยวในอำเภอพรหมคีรีและอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีความท้าทายและโอกาสที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขและกลยุทธ์ด้านสุขภาพโดยรวม การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวลัยลักษณ์ครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาการบริการสุขภาพปฐมภูมิและการจัดการสุขภาพชุมชนในประเทศไทย

คณจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์