คณาจารย์สา’สุข ร่วมสัมมนารอบครึ่งปี เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบทวิภาค

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง คณบดี ผศ.ดร.จันจิรา มหาบุญ และ ผศ.ดร.ประเสิร์ฐ มากแก้ว รองคณบดี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรอบครึ่งปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคารจุฬาภรณ์เวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงเช้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากระบบไตรภาคเป็นระบบทวิภาคในปีการศึกษา 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สมาชิกสำนักวิชาได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น และมีกิจกรรม workshop นอกจากนี้ ยังมีการจัด workshop เพื่อแนะแนวผู้สอนในการจัดทำเอกสาร มคอ.3 (Thai Qualifications Framework 3) ซึ่งเน้นการสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) เพื่อให้สามารถประเมินนักศึกษาได้อย่างครบถ้วนตลอดการศึกษาและเมื่อจบการศึกษา สำหรับในช่วงบ่ายสำนักวิชาฯ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของสำนักวิชา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความขอบคุณและอวยพร กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นและชุ่มชื่นกันถ้วนหน้า โดยรวมแล้ว กิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมสงกรานต์ ถือเป็นการรวมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาของสมาชิกสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในปีการศึกษาใหม่ที่กำลังมาถึง

คณาจารย์สา'สุข ร่วมสัมมนารอบครึ่งปี เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบทวิภาค
คณาจารย์สา'สุข ร่วมสัมมนารอบครึ่งปี เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบทวิภาค