รังสีชนิดก่อไอออน / การใช้สารกัมมันตรังสี

กำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2542)ฯ เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542)ฯ เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี

ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2535)ฯ เรื่องหน้าที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี

กำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550

ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีฯ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2549

ว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564