-เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ระบบทวิภาค)

-สมัครออนไลน์ที่ https://entry.wu.ac.th/graduate/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2565 มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
-ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075-672703, 72750