Home / GREEN PHWU

GREEN PHWU

โครงการสีเขียว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (คุณธรรม สันติธรรม. 2548 ;ตรึงใจ และคณะ. 2546)

ปัจจุบันมีหลายองค์กรได้กำหนดเกณฑ์เพื่อประเมินความเป็นสีเขียวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก เช่น “Green rating” โดย The Princeton Review และ “UI Green Metric” โดย University of Indonesia เป็นต้น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเข้าร่วมการประเมิน เพราะนอกจากเหตุผลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย บางมหาวิทยาลัยที่มีเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Endowment Fund) ยังได้กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ไม่ให้นำเงินไปลงทุนกับธุรกิจที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์โลกร้อน เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมัน เป็นต้น ในอนาคต หลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป้าหมายการเป็น “Carbon Neutrality” ซึ่งหมายถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนสุทธิที่เป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Footprint) ซึ่งเกิดจากปริมาณคาร์บอนที่ดักเก็บได้เท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยไป

อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ความก้าวหน้า
Web Designer 50%

1. ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. ขนาดพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ
 

3. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
– อาจารย์ จำนวน 47 คน
– เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 8 คน
รวมทั้งหมด 55 คน

1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

2. การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน
-ไม่มี

3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561
-ไม่มี

4. โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ การลดการใช้โฟม และอื่นๆ

5. นโยบายการอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน
-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 30 นาที ก่อนเลิกงาน
-ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

1. นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน
– การใช้ปิ่นโตและแก้วเก็บความเย็นแทนพลาสติก


-การใช้ระบบ E-Office และการประชุมแบบ Paperless

2. โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
-การคัดแยกขยะ

3. การจัดการขยะมีพิษ
-ไม่มี
4. การจัดการขยะอินทรีย์
-ไม่มี
5. การบำบัดขยะอนินทรีย์
-ไม่มี
6. การจัดการน้ำเสีย
-ไม่มี

ข้อมูลการใช้น้ำ

ปี พ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

– มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำรถไฟฟ้า ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้ามวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายใน ให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

นโยบายการใช้รถจักรยานและทางเดินเท้า

รายวิชา
1.ENV-322 Solid Waste and Sewage Management Technology
เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.ENV-421 Wastewater Treatment Technology
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
3.ENV60-325© Air Pollution and Control
มลพิษทางอากาศและการควบคุม

ภาพกิจกรรม