หัวหน้าสถานวิจัย สา’สุข จับมือ UHM จากฮาวาย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Visiting Professor Prof. Dr. Samir Kumar Khanal (Editor of Bioresource Technology) จาก University of Hawai'i at Mānoa (UHM) และ ศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย และร่วมเข้าฟังการนำเสนองานวิจัยของ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง หัวหน้าสถานวิจัยฯ และ อ. ดร.เสาวลักษณ์ ไกรนรา ณ อาคารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ความร่วมมือนี้ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 (Reinventing University 2023) ภายใต้เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (การแลกเปลี่ยน Visiting Professor): การใช้ประโยชน์ของเหลือทางการเกษตรและชีวมวลสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (Agricultural Waste and Biomass Valorization to High Value Bioproducts) โดยมี ผ.ศ. ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการ #สาธารณสุขศาสตร์วลัยลักษณ์ #PHWU

หัวหน้าสถานวิจัย สา'สุข จับมือ UHM จากฮาวาย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย