ทีมผู้บริหารบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เข้าร่วมหารือกับคณบดีและผู้บริหาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ศูนย์นวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดยคุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ รองประธานกรรมการบริษัทจันวาณิชย์ นำทีม ดร.กัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจนวัตกรรม และคุณตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา ผู้จัดการนวัตกรรมชุมชน เป็นตัวแทนเข้าร่วมหารือกับคณบดีและผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมท่าศาลาภิรมย์ อาคารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการสานต่อเจตนารมย์โครงการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับคณาจารย์ โดยกลุ่มบริษัทจันวาณิชย์มีเป้าหมายและนโยบายแผนการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนตามหลักการของ BCG ปัจจุบันบริษัทจันวาณิชย์มีการดำเนินธุรกิจมากกว่า 100 ปี และมีสินค้าและบริการมากมาย โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Health and wellness ที่ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี 5G Thailand Health Data Space เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมผู้บริหารบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เข้าร่วมหารือกับคณบดีและผู้บริหาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพ