ประกาศสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกหลักสูตร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าหลักสูตรเพิ่มเติม

ประกาศสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกหลักสูตร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/file/d/1kubtlW5ES30oSgzZ2HBbvUQQAye77HEd/view?usp=sharing