สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับการมาเยือนของ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร. จันจิรา มหาบุญ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับการมาเยือนของคณาจารย์จาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมท่าศาลา อาคารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ในการนี้ มีการหารือร่วมกันระหว่างสถาบัน และนำมาซึ่งความร่วมมือในอนาคต อันประกอบไปด้วยความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกัน กลยุทธ์ในการเพิ่มการอ้างอิงงานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ โดยทั้ง 2 สถาบันได้ตกลงในข้อหารือดังกล่าวร่วมกันด้วยความยินดี

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับการมาเยือนของ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)