PHWU Homeroom ตอน We are PHWU

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม PHWU Homeroom ตอน We are PHWU ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมมิตรภาพรวมทั้งอัตลักษณ์ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และรุ่นพี่สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ #PHWU #WearePHWU

PHWU Homeroom ตอน We are PHWU