อาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด

รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยทีมวิจัย ผศ.ดร. จิรา คงปราณ อาจารย์ ดร. พัฒน์ธิดา ทองขาว และ อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ ไกรนรา จากสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งจังหวัดร่วมหารือ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด