ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเด็กวิรัช

โครงการเด็กวิรัช สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เด็กวิรัช

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเด็กวิรัช สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Link: https://drive.google.com/file/d/1V7Q_yRaCHMdt4IdSoCmWTR8DckR0f5MS/view?usp=sharing