ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหยาดพิรุณ ศิริ ผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหยาดพิรุณ ศิริ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ) ESTH สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (International Program for Developing the Sustainable River Basin-Social System Corresponding to Social and Environmental Changes) ณ University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น