สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 77 แห่ง จังหวัดกระบี่ จำนวนกว่า 100 คน