Previous
Next
Previous
Next
Students Public Health WU

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดนิตา
สาสุข ปลื้ม! ” ผศ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว คว้า #รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ” พร้อมด้วย อ.ดร.เกษมศักดิ์ จันทร์ดี และ อ.กิตติทัต สุดชู ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองมาตราฐานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ UKPSF ระดับ Fellow
Read More »

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คืนข้อมูล
ภาพการดำเนินงานวิจัยและคืนข้อมูลในโครงการ “โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน”
Read More »

ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย PHWU ACCEPTANCE & publication

PH WU BLOG & DIALOGUES : แวดวงวิชาการ & วิชาชีพ