Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Students Public Health WU

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมผู้บริหารบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เข้าร่วมหารือกับคณบดีและผู้บริหาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพ
ทีมผู้บริหารบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เข้าร่วมหารือกับคณบดีและผู้บริหาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพ
Read More »

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คืนข้อมูล
ภาพการดำเนินงานวิจัยและคืนข้อมูลในโครงการ “โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน”
Read More »

ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย PHWU ACCEPTANCE & publication

PH WU BLOG & DIALOGUES : แวดวงวิชาการ & วิชาชีพ