Home / DIALOGUE

DIALOGUE

เป็นคอลัมน์ที่รวบรวมบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความรู้สู่สังคม ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดประสบการณ์เฉพาะทางอย่างมีเอกลักษณ์

 

“How easy or difficult to build happy workplaces”

อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์

 

 

 

“การจัดการประชุม”

นางสาวพุมรินทร์ ลือชา

 

 

 

“AREC PROCESS ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม”

อาจารย์มัตติกา ยงประเดิม

 

 

 

“ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์”

นางปมาภรณ์ นาคถนอม

 

 

 

“แนวทางการจัดการเรื่องเสียงในสถานประกอบกิจการ”

อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม

 

 

 

“ความเสี่ยงรับมือได้แค่รู้ทันกับปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร

 

 

 

“ภัยพิบัติ : บทเรียน สู่ โอกาสการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย”

อาจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย

 

 

 

“Big Data กับนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยยุคดิจิทัล”

อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน

 

 

 

“ประชาชน 4.0 กับการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมโดยจิตสำนึกสาธารณะ : ความยั่งยืนในการจัดการขยะโดยการคัดแยกที่แหล่งกำเนิด”

อาจารย์วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี

 

 

“การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี้ซ้ำ”

อาจารย์ ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

 

 

 

“ฉันไม่ได้ตั้งใจทำผิด” VS “ถึงรู้ว่าผิด…ฉันก็จะทำ” การกระทำไม่ปลอดภัยที่คุณอาจยังไม่รู้จัก

อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

 

 

             

“วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมืออาชีพของประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์

 

 

 

“น้ำจากฝนที่ตกชุกเป็นตัวควบคุมโรคพยาธิเส้นด้ายโดยธรรมชาติ”

รองศาสตราจารย์วิทยา อานามนารถ

 

 

 

“รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

รองศาสตราจารย๋ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

 

 

 

“อาชีวอนามัยในสังคมสูงวัย: สถานการณ์ ผลกระทบ และความต้องการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ

 

 

 

“การสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี

 

 

 

“Transformative Learning ในกระบวนการจัดการเรียน-การสอนสาธารณสุข”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์

 

 

 

“งานประสานอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยสำหรับรายวิชา”

นายธัชพงศ์ คลิ้งเคล้า

 

 

 

“ระบาดวิทยาเชิงสังคมและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ: การเสนอหาแนวคิดร่วมเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยสาธารณสุข”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ

 

 

 

“การใช้แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเป็นจุลินทรีย์ตัวชี้วัดในการคุ้มครองสุขภาพประชาชน”

อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

 

 

 

“นักสาธารณสุข นักรบแนวหน้า เพื่อการสร้างสุข สู่สาธารณะ เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตสุนทร

 

 

 

“Water Reuse” เพื่อแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

 

 

 

 “งานประสานหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย”

นายอารีฟ เจะเซ็ง

 

 

 

“จีโนม: ลายพิมพ์ทางพันธุกรรมกับงานด้านสาธารณสุข”

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

 

 

 

“การประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย”

นางสาวศศิธร เลาหกุล

 

 

 

“แนวคิดการบริหารองค์กรคนสำราญ งานสำเร็จบนทางเดินสายกลาง

อาจารย์ ดร.กอปรกมล ศรีภิรมย์

 

 

 

“แนวทางจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน”

อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์

 

 

 

“โรคซึมเศร้าภัย (เงียบ) ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว”

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล

 

 

 

“Thirdhand Smoke – A Hidden Housemate”

อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

 

 

 

“การแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร”

นางสุริษา หาญใจ

 

 

    

“อนามัยสิ่งแวดล้อม: จากลอนดอนสู่ท่าศาลา”

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว

 

 

 

“ความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสังคมสูงวัย”

อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ

Facebook Comments