Home / PH WU DIALOGUES

PH WU DIALOGUES

“ภัยพิบัติ : บทเรียนสู่โอกาสการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย” ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย

  “ภัยพิบัติ : บทเรียน สู่ โอกาสการเรียนรู้ด้านควา …

Read More »

“AREC PROCESS ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม” อาจารย์มัตติกา ยงประเดิม

    “AREC PROCESS ในงานสุขศาสตร์อุ …

Read More »

“แนวทางการจัดการเรื่องเสียงในสถานประกอบกิจการ” อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม

    “แนวทางการจัดการเรื่องเสียงในส …

Read More »

“ความเสี่ยงรับมือได้แค่รู้ทันกับปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน” อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร

  “ความเสี่ยงรับมือได้แค่รู้ทันกับปัจจั …

Read More »

“ภัยพิบัติ : บทเรียน สู่ โอกาสการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย” อาจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย

    “ภัยพิบัติ : บทเรียน สู่ โอกาส …

Read More »

“Big Data กับนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยยุคดิจิทัล” อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน 

  “Big Data กับนักอาชีวอนามัยและความปลอ …

Read More »

“ประชาชน 4.0 กับการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมโดยจิตสำนึกสาธารณะ : ความยั่งยืนในการจัดการขยะโดยการคัดแยกที่แหล่งกำเนิด” อาจารย์วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี

    “ประชาชน 4.0 กับการดูแลสิ่งแวด …

Read More »

“การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี้ซ้ำ” อาจารย์ ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

    “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในผู้ …

Read More »

“ฉันไม่ได้ตั้งใจทำผิด” VS “ถึงรู้ว่าผิด…ฉันก็จะทำ” การกระทำไม่ปลอดภัยที่คุณอาจยังไม่รู้จัก อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

    “ฉันไม่ได้ตั้งใจทำผิด” V …

Read More »

“ความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสังคมสูงวัย” อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ

    “ความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล …

Read More »