Home / ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑ …

Read More »

ปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีมหาบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธา …

Read More »

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ขอเชิญร่วมงานเลี้ย …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวันที่ 29 ส.ค. 2561

วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สำนักวิชาสาธารณ …

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหน้าเจ้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑ …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวันที่ 8 ก.ค. 2561

ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สำนักวิชาสาธา …

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ขอเชิญร่วมกิจกรรม …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ส.ม. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบ 4)

ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ขอประกาศรายชื …

Read More »