เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตและแบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต

  1. ESTH_01 แบบฟอร์มส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์
  2. ESTH_02 แบบฟอร์มส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์_ฉบับแก้ไข
  3. ESTH_03 แบบฟอร์มส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์_สอบผ่านโดยไม่มีการแก้ไข
  4. ESTH_04 แบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการสอบ QE

2.เอกสารแนวปฏิบัติ

  1. แนวปฏิบัติการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท)
  2. แนวปฏิบัติการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
  3. แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

3.สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษา หลักสูตร ESTH ป.โท/ป.เอก

ข้อมูลนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง