OHSEC WU

หน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Occupational Health, Safety and Environmental Service Center,
Walailak University

 

1. ที่มาและความสำคัญของหน่วยให้บริการฯ

         ผลจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  และกฎหมายฉบับอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา ได้กระตุ้นให้สถานประกอบการต่างๆ มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รวมถึงการจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี เป็นต้น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี 2542) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ บนพื้นฐานของความพร้อมทั้งในด้านหลักวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการ และให้บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภายนอก
2)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

3. รูปแบบการให้บริการ

       3.1 บริการฝึกอบรมฯ :

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
–  จป.หัวหน้างาน  (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง/2 วัน)
–  จป.บริหาร  (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง/2 วัน)
–  จป.เทคนิค  (ระยะเวลา 18 ชั่วโมง/3 วัน)

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง/2 วัน)

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น
–  เทคนิคการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (8 เทคนิค) ตามประกาศกระทรวงฯ / มอก.18001
–  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (SSOP/WI)
–  การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ
–  หลักสูตรอื่นๆ ฯลฯ

รูปแบบการฝึกอบรมและอัตราค่าลงทะเบียน
1) Public Training (วันเวลาที่จัด กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
–  จป.หัวหน้างาน : 1,600 บาท/ท่าน
–  จป.บริหาร : 1,800 บาท/ท่าน
–  จป.เทคนิค : 2,400 บาท/ท่าน
–  คปอ. : 1,600 บาท/ท่าน
2) In-House Training (ฝึกอบรม ณ สถานประกอบการ)
–  ค่าลงทะเบียน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรมฯ

       3.2 บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน

ดำเนินการตรวจวัด จัดทำและรับรองรายงานโดยคณาจารย์หลักสูตรอาชีอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน ซึ่งหน่วยบริการฯ สามารถตรวจวัดปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  การตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ

ลำดับที่ รายการ ค่าบริการ*
1
ระดับแสงสว่าง (พร้อม Layout)
1.1 แสงเฉลี่ย พื้นที่ทั่วไป/การผลิต
1.2 แสงเฉพาะจุดที่ลูกจ้างทำงาน

100 – 400
10 – 100

2
ระดับเสียง (เฉลี่ยแบบพื้นที่/ที่ตัวบุคคล)
2.1 เสียงเฉลี่ย 8 แปดชั่วโมง (TWA)
2.2 เสียงเฉลี่ยช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Leq)

800
100 – 400

3
ระดับเสียงพร้อมแยกความถี่

500

4
ระดับเสียงรบกวนจากสถานประกอบการ

1,200

5
ระดับความร้อน WBGT

400 – 800

6
ระดับความร้อนที่ตัวบุคคล

600 – 800

  การตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้านเคมี และการระบายอากาศ

ลำดับที่ รายการ ค่าบริการ*
1
ฝุ่นรวมทุกขนาด (Total dust)

500 – 800

2
ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Respirable dust)

500 – 800

3
ฟูมโลหะหนักในพื้นที่ทำงาน

800-1,600

4
ไอระเหยสารอินทรีย์ (VOCs)

800-1,500

5
ไอกรดอนินทรีย์ / ไอด่าง

800-1,600

6
การระบายอากาศ (Ventilation)
6.1 ตรวจวัดอัตราการไหลและการถ่ายเทของอากาศในห้อง (Air Change)
6.2 ตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ ได้แก่ ฮูดดูดอากาศ  ระบบท่อ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ฯลฯ

400 – 800
100 – 500

       3.3 บริการตรวจวัดสมรรถภาพของร่างกาย

ลำดับที่ รายการ ค่าบริการ*
1
การตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน

40 – 60

2
การตรวจวัดสมรรถภาพปอด

60 – 80

3
การตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น

40 – 60

หมายเหตุ :  * ค่าบริการ (หน่วย : บาท) ขึ้นกับจำนวนจุดที่ตรวจวัด

4. วิทยากรและคณะทำงาน

คณาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1)  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ

2)  อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง

3)  อาจารย์ ดร.จันจิรา  มหาบุญ

4)  อาจารย์ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์

5)  อาจารย์ปรีดา  สันสาคร

6)  อาจารย์อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม

7)  อาจารย์ราชัน  ฉ้วนเจริญ

8) อาจารย์มัตติกา  ยงประเดิม

9) อาจารย์จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย

10) อาจารย์มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง

ร่วมกับ :  นักอาชีวอนามัยฯ นักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. ติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80161

ผู้ประสานงาน :  อาจารย์ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
โทร. : 075-672-196, 086-968-4096  โทรสาร : 075-672-106
E-mail : tassanu.ru@wu.ac.th