5ส PHWU GO Green

กำหนดนโยบาย 5ส จากอธิการบดี

แผนผังโครงสร้าง “คณะกรรมการ 5ส” สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผนปฏิบัติ 5ส ประจำปี พ.ศ.2563

มาตรฐานกลาง ประจำปี 2563

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 23 จุด

รูปภาพ

 • ตรวจประเมินตนเอง Self Audit
 • ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ
 • กิจกรรมต่างๆ
 • ภาพก่อน-หลัง

คะแนน

 • Self Audit : กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนที่ได้ 4.22
 • Self Audit : มิถุนายน 2561 คะแนนที่ได้ 4.53
 • Self Audit : กุมภาพันธ์ 2562 คะแนนที่ได้ 4.68
 • Self Audit : กรกฎาคม 2562 คะแนนที่ได้ 4.70
 • Self Audit : มีนาคม 2563 คะแนนที่ได้ 4.72
 • Self Audit : สิงหาคม 2563 คะแนนที่ได้ 4.88
 • คณะกรรมการกลาง : กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนที่ได้ 4.77
 • คณะกรรมการกลาง : มิถุนายน 2561 คะแนนที่ได้ 4.11
 • คณะกรรมการกลาง : กุมภาพันธ์ 2562 คะแนนที่ได้ 4.97
 • คณะกรรมการกลาง : มิถุนายน 2562 คะแนนที่ได้ 4.90

คู่มือ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์