บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นายธัชพงศ์ คลิ้งเคล้า
นักวิชาการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2720, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2720, 2700
E - mailthatshapong.kh@wu.ac.th
นางสาวรณภพพร แซ่เอี้ยว
นักวิชาการสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2702, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2702, 2700
E - mailranaphoppone.sa@wu.ac.th
นางสุริษา หาญใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2703, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2703, 2700
E - mailssurisa@wu.ac.th
นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2700
E - mailpummarin.lu@wu.ac.th
นางสาวศศิธร เลาหกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2703, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2703
E - mailsasithorn.la@wu.ac.th
นางปมาภรณ์ นาคถนอม
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2700
E - mailtpamapor@wu.ac.th
นางสาวกรรณิการ์ คำสด
นักวิชาการสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2701, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2701, 2700
kannikar.kh@wu.ac.th