ผลงานศิษย์เก่า

ปี พ.ศ. 2560

นายชุติพนธ์ อุปการ บัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยลักษณ์

 

ปี พ.ศ. 2556

นางสาวสวิตรี เรืองศรี  บัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27  ประจำปี 2556

ปี พ.ศ. 2554

นายชุติพนธ์  อุปการ  บัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2554
ปี พ.ศ. 2553

นายวีระยุทธ กุมชาติ  บัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2553
ปี พ.ศ. 2552

นายสุชาติ  บุญมาทน  บัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และมหาบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22  ประจำปี 2552

ปี พ.ศ. 2551

นายอนุสรณ์  พินธุ  บัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21  ประจำปี 2551