ประกาศ/คำสั่งสำนักวิชา

ประกาศสำนักวิชา (คลิก)

  1. ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา / มาตรฐานวิชาชีพ (Comprehensive Exam) ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณาจารย์)
  2. ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา / มาตรฐานวิชาชีพ (Comprehensive Exam) ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษา)

คำสั่งสำนักวิชา (คลิก)

ระเบียบสำนักวิชา (คลิก)

เอกสารเพิ่มเติม
1.ระบบและกลไกการพัฒนาผลงานวิชาการงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม