อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญHealth impact assessment
Disease prevention and control
GMP and food sanitation
Community based management (CBM)
Risk and disater management in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2761, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2761, 2700
E - mailphiman.th@wu.ac.th
อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ
ประธานหลักสูตร
 
ExpertiseHealth system management
Healthy public policy
Population and public Health, data management, Health statistic
Community Health care
Health literacy
E - mail

phuwasin.bu@wu.ac.th 

 
อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
คณะกรรมการสาขาวิชา (ระดับอาวุโส)
ความเชี่ยวชาญCommunity health assessment
Environmental epidemiology
Public participation
Health impact assessment
Immigrant health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2796, 0-7567-2739-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2796, 2739, 2700
E - mailpatthanasak.kh@wu.ac.th
รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ
คณะกรรมการสาขาวิชา (ระดับอาวุโส)
 
ความเชี่ยวชาญOccupational health in primary care
Occupational health epidemiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2760, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2760, 2700
E - mailtchamnon@wu.ac.th
รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
คณะกรรมการสาขาวิชา (ระดับอาวุโส)
 
ความเชี่ยวชาญDengue prevention and control
Research design for health development
Dengue solution in community (Larval indices surveillance system )
Research process in public health and nursing
Pediatric nursing care
Research measurement development
Area based collaborative research
Qualitative research (Phenomenology)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2714, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2714, 2700
E - mailscharuai@wu.ac.th
รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
ความเชี่ยวชาญPublic health epidemiology
Primary care administration
Health economic evaluation
Case-mix systems
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2756, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2756, 2700
E - mailtsasitho@wu.ac.th
รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
ExpertiseEnvironmental and health impact assessment
Fluoride in drinking water
Environmental health
Heavy metals in environment
E - mail

sanhawat.ch@wu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2743, 0-7567-2700

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72743, 72700-2703

 

 
 
อ.ดร.อรุณ หล้าอูบ
อาจารย์ประจำสาขา
 
ExpertiseHealth risk assessment
Dose-response relationship
Biostatistic and epidemiology
Health and environmental
Health data

E - mail

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

aroon.la@wu.ac.th

0-7567-2718, 0-7567-2700

 72718, 72700-2703

ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
ExpertisePerceptual psychology
Community development
Healthy aging
Gender and sexuality
Drug use
Health promotion
Model of action research
HIV/ AIDS
E - mail

supreecha.ka@wu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2712, 0-7567-2700

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72712, 72700-2703

ผศ.ดร.นิรชร ฃูติพัฒนะ
อาจารย์ประจำสาขา
Description/biography [?]
ExpertiseManagerial competency
Leadership

E - mail

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

nirachon.ch@wu.ac.th

 0-7567-2738, 0-7567-700-

 72738, 2700-2703

Dr. Cua Ngoc Le
Lecturer
 
ExpertiseNutrition
Community public health
Pharmaceutical public health
E - mail

cua.le@wu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2742, 0-7567-2700

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72742, 72700-2703

อ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Description/biography [?]
ExpertiseMedical parasitology
Medical entomology
Plant products for controlling parasites and vectors
Nanotechnology for development of plant products

 

E - mail 

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 

danita.ch@wu.ac.th 

0-7567-2755, 0-7567-2700 

72755, 72700-2703

อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
ExpertiseHealth education and behavioral science
Health promotion /Family and community medicine
Community health participation
Disease prevention and control especially to NCD

E - mail

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 

paleeratana.wo@wu.ac.th

0-7567-2713, 0-7567-2700

72713, 72700-2703

 

อ.จารุเนตร เพ็ชรชู
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
ExpertiseFood and nutrition
Food product development for nutritional and medical purposes
In vitro estimated glycemic index

E - mail

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

jaruneth.pe@wu.ac.th

0-7567-2764, 0-7567-2700  72764,

72700-2703

อ.ปภัสรา ช้างกลาง
อาจารย์ประจำสาขา
 
ExpertiseWound healing
Maternal & midwifery care

E - mail

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 

papassara.ch@wu.ac.th

 0-7567-2720, 0-7567-2700 

72720, 72700-2703 

 

อ.โองการ หรันเต๊ะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
ExpertiseMental health and counselling
Health behavior and health promotion
Public health psychology
Community development
Leadership in public health

E - mail

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

onggan.ra@wu.ac.th

0-7567-2763, 0-7567-2700 

72763, 72700-2703

อ.เกษมศักดิ์ จันดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
Expertiseระบาดวิทยา

E - mail

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

kasemsak.ja@wu.ac.th

0-7567-2763, 0-7567-2700 

72763, 72700-2703

อ.ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
ExpertiseBehavioral activation, Healthy aging, Health education and behavioral science, Health promotion, Community public health

E - mail

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

wanvisa.sa@wu.ac.th

0-7567-76672, 0-7567-2700   , 72701-3

76672, 72700-2703