อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ

Safety engineering
Fire prevention and suppression
Safety risk management
Construction safety management
Fuzzy analytical hierarchy process
Fuzzy TOPSIS

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2751, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2751, 2700
E - mailsapreeda@wu.ac.th
ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
ประธานหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ

Occupational health and safety
Occupational health services
Industrial hygiene ergonomics

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2762, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2762, 2700
E - mailjittaporn.mo@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญRoad safety
Occupational health and safety management
Safety behavior
Risk assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2794, 0-7567-2772, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2794, 2772, 2700
E - mailhjunjira@wu.ac.th
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญMolecular mechnisms of toxic compounds in environment and workplaces
Health risk assessent
Lead toxicity
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2780, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2780, 2700
E - mailksupapor@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญMedical sciences
Neuroscience
Neuropharmacology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2784, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2784, 2700
E - mailsiriluk.ve@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธนพร คำพยา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2771, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2771, 2700
E - mailtanaporn.kh@wu.ac.th
ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญOccupational health services
Industrial hygiene
Health risk management
Health impact assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2779, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2779, 2700
E - mailmuraiwan@wu.ac.th
อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญOccupational health and safety law and regulation
Process safety techniques
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2783, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2783, 2700
E - mailmujalin.sa@wu.ac.th
อาจารย์มัตติกา ยงประเดิม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญOccupational health and safety
Industrial hygiene
Air sampling and monitoring
Ventilation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2737, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2737, 2700
E - mailmuttika.yo@wu.ac.th
ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญSafety engineering
Road safety management
Safety risk management
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2735, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2735, 2700
E - mailsiriporn.da@wu.ac.th
อาจารย์นิธิมา หนูหลง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ

Standard and management system
Disaster crisis management
Risk management
Form metrology and uncertainty / Process engineering

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2734, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2735, 2700
E - mailnitima.nu@wu.ac.th
อาจารย์สุกฤษฎิ์ สังฆะโน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญHuman anatomy of musculoskeletal system
Human anatomy of neurovascular system
Human anatomy of cardiovascular system
Clinical anatomy
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2765, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2765, 2700
E - mailsukrit.sa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ

In vitro drug metabolism using human liver microsomes  Phytochemical compounds isolation and purification

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2754, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2754, 2700
E - mailphisit.po@wu.ac.th

 

อาจารย์กิตติทัต สุดชู
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ

-Occupational health and safety

-Industrial hygiene

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2734, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2741, 2700
E-mailKittithat.su@wu.ac.th

 

อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญIndustrial risk assessment
Industrial hygiene evaluation and control
เบอร์โทรศัพท์ภายนอกลาศึกษาต่อ
เบอร์โทรศัพท์ภายในลาศึกษาต่อ
E - mailtassanu.ru@wu.ac.th