อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญWater and wastewater treatment
Environmental management
Health risk assessment
Industrial waste management and control
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2795, 0-7567-2767, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2795, 2767, 2700
E - mailbsiriuma@wu.ac.th
ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
ประธานหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญAir quality measurement
Environmental and health impact assessment
Chemical hazards in food
Health risk assessment
Environmental health in aged society
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2758, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2758, 21700
E - mailjira.ko@wu.ac.th
ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญLife cycle assessment
Environmental modeling
Carbon footprint
Water footprint
Integrated environmental assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2799, 2700
E - mailwarit.ja@wu.ac.th
ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญExposure assessment
Molecular epidemiology
Molecular and cellular effects of air pollutants
Oxidative stress and inflammation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2769, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2769, 2700
E - mailudomratana.va@wu.ac.th
ผศ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญSustainable&Environmental technology
Waste utilization
Bio gas production and applications
Green economy/tourism
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2709, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2109, 2700
E - maillweerapo@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญFood sanitation and safety
Health-related water microbiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2782, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2782, 2700
E - mailmprasert@wu.ac.th
ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญMunicipal solid waste management
Bio-gas from waste
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2750, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2750, 2700
E - mailppanatda@wu.ac.th
ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญAdsorption
Biological nutrient removal
Photocatalyst
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2777, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2777, 2700
E - mailsawanya.la@wu.ac.th
ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญImmunological analysis
Molecular analysis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2715, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2715, 2700
E - mailsarunya.ma@wu.ac.th
อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญSolid and hazardous waste management
Environmental technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2753, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2753, 2700
E - mailtpattida@wu.ac.th
อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญHazardous waste management
Environmental and occupational health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2778, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2778, 2700
E - mailwarangkana.sr@wu.ac.th
อาจารย์นัทชา นารมย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญBiostatistic in health research
Data management
Environmental health science
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2785, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2785, 2700
E - mailnutcha.na@wu.ac.th
อาจารย์นพดล ปรีชา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ

Environmental microbiology 
Medical microbiology
Molecular microbiology

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2768, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2768, 2700
E - mailnopadol.pr@wu.ac.th
อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ

Environmental law
Environmental management

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2759, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2759, 2700
E - mailnarisara.ka@wu.ac.th
อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ


Environmental management
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
รวมถึงอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2744, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2744, 2700
E - mailapirak.bu@wu.ac.th