คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญLife cycle assessment
Environmental modeling
Carbon footprint
Water footprint
Integrated environmental assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2799, 2700 
E - mailwarit.ja@wu.ac.th
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญMolecular mechanisms of toxic compounds in environment and workplaces
Health risk assessment
Lead toxicity
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2797, 0-7567-2780 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2797, 2780, 2700
E - mailksupapor@wu.ac.th
ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญOccupational health services
Industrial hygiene
Health risk management
Health impact assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2779, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2779, 2700
E - mailmuraiwan@wu.ac.th
ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญWater and wastewater treatment
Environmental management
Health risk assessment
Industrial waste management and control
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2795, 0-7567-2769, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2795, 2769, 2700
E - mailbsiriuma@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความเชี่ยวชาญSafety engineering
Fire prevention and suppression
Safety risk management
Construction safety management
Fuzzy analytical hierarchy process
Fuzzy TOPSIS
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2751, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2751, 2700
E - mailsapreeda@wu.ac.th
ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญHealth impact assessment
Disease prevention and control
GMP and food sanitation
Community based management (CBM)
Risk and disater management in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2761, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2761, 2700
E - mailphiman.th@wu.ac.th
รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญOccupational health in primary care
Occupational health epidemiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2760, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2760, 2700
E - mailtchamnon@wu.ac.th
รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
กรรมการสภาวิชาการ
ความเชี่ยวชาญDengue prevention and control
Research design for health development
Dengue solution in community (Larval indices surveillance system )
Research process in public health and nursing
Pediatric nursing care
Research measurement development
Area based collaborative research
Qualitative research (Phenomenology)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2714, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2714, 2700
E - mailscharuai@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
ตัวแทนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญCommunity health assessment
Environmental epidemiology
Public participation
Health impact assessment
Immigrant health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2796, 0-7567-2739-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2796, 2739, 2700
E - mailpatthanasak.kh@wu.ac.th
ผศ.ดร. ศวรรยา เลาหประภานนท์
กรรมการสภาวิชาการ/ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญAdsorption
Biological nutrient removal
Photocatalyst
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2777, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2777, 2700
E - mailsawanya.la@wu.ac.th