คณะผู้บริหารสำนักวิชา

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญLife cycle assessment
Environmental modeling
Carbon footprint
Water footprint
Integrated environmental assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2799, 2700
E - mailwarit.ja@wu.ac.th
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร / หัวหน้่าสถานวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญMolecular mechanisms of toxic compounds in environment and workplaces
Health risk assessment
Lead toxicity
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2797, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2797, 2700
E - mailksupapor@wu.ac.th
ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความเชี่ยวชาญOccupational health services
Industrial hygiene
Health risk management
Health impact assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2798, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2798, 2700
E - mailmuraiwan@wu.ac.th
ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญWater and wastewater treatment
Environmental management
Health risk assessment
Industrial waste management and control
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2795, 0-7567-2767 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2795, 2767 2700
E - mailbsiriuma@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความเชี่ยวชาญ

Safety engineering
Fire prevention and suppression
Safety risk management
Construction safety management
Fuzzy analytical hierarchy process
Fuzzy TOPSIS

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2751, 0-7567-2700,
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2751, 2700
E - mailsapreeda@wu.ac.th
ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญHealth impact assessment
Disease prevention and control
GMP and food sanitation
Community based management (CBM)
Risk and disater management in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2761, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2761, 2700
E - mailphiman.th@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ความเชี่ยวชาญRoad safety
Occupational health and safety management
Safety behavior
Risk assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2794, 0-7567-2772 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2794, 2772, 2700
E - mailhjunjira@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ดนิตา จำปาแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ความเชี่ยวชาญMedical parasitology
Medical entomology
Plant products for controlling parasites and vectors
Nanotechnology for development of plant products
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2755, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2755, 2700
E - maildanita.ch@wu.ac.th
ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ความเชี่ยวชาญ

Adsorption
Biological nutrient removal
Photocatalyst

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2777, 0-7567-2777 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2777, 2700
E - mailsawanya.la@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ

In vitro drug metabolism using human liver microsomes  Phytochemical compounds isolation and purification

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2754, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2754, 2700
E - mailphisit.po@wu.ac.th