หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Environmental, Safety Technology and Health


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Environmental, Safety Technology and Health)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อปกป้องสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีทักษะการสื่อสาร และเป็นผู้มีคุณธรรม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

มีทักษะการเรียนรู้ การวิจัย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม


แนวทางประกอบอาชีพ

นักวิจัย อาจารย์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ


แนวทางการศึกษาต่อ

การศึกษาหลังปริญญาเอก (postdoctoral appointment)


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

ก. แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต    
1) หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต  
ข. แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต  
1) หมวดวิทยานิพนธ์ 90 หน่วยกิต  

สมัครเรียนกับเรา Click

รายละเอียดหลักสูตร

Click เพื่อดูรายละเอียด

Click  For details

แผ่นพับ/Flyer

แผ่นพับหน้าแรก Click

แผ่นพับหน้าที่สอง Click

Flyer Click