หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

PLO ESTH

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Environmental, Safety Technology and Health


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Environmental, Safety Technology and Health)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อปกป้องสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีทักษะการสื่อสาร และเป็นผู้มีคุณธรรม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

มีทักษะการเรียนรู้ การวิจัย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


แนวทางประกอบอาชีพ

นักวิจัย อาจารย์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ


แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต  
     
1) หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต  
     
แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต    
     
1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต  
     
2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต  
   
3) หมวดวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต  

สมัครเรียนกับเรา Click 

รายละเอียดหลักสูตร

Click เพื่อดูรายละเอียด

Click  For details

แผ่นพับ/Flyer

แผ่นพับ Click

Flyer Click