การรับนักศึกษา

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 63 (คลิก)

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

https://entry.wu.ac.th/main.asp


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

https://entry.wu.ac.th/graduate/home.asp