อัตลักษณ์นักศึกษา

♦♦  อัตลักษณ์นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
    
    มีความรู้คู่คุณธรรม อุตสาหะ ใฝ่รู้  สู้งาน  เก่งด้านปฏิบัติ