แนะนำสำนักวิชา

ความเป็นมา  “สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์”

เดิมชื่อสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  ได้เปิดการเียนการสอนหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ตามมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์”  ประกอบด้วย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยชุมชน  สำนักงานบริหาร และสถานวิจัย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีภารกิจดังนี้

งานผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 – ปัจจุบัน)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 – ปัจจุบัน)
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – ปัจจุบัน)

ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – ปัจจุบัน)

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน)

หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน)

งานวิจัย
เป็นงานที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายหลักของการผลิตบัณฑิตของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการ
บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนให้แก่สถาบันต่าง ๆ และ บริการวิชาการด้านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ด้านสาธารณสุขและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง